banlink31

JULY 2021
Sun  Mon Tue Wed Thu Fri   Sat
 
     
 1
 2
 3
 4  5  6  7  8   9  10  
 11  12  13  14 15  16  17 
 18  19  20  21  22  23
 24
 25  26  27    28  29  30  31

banlink44

 1. รับสมัคร / ประกาศรายชื่อ
 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง
 3. กฎ / ระเบียบ

Error: No articles to display

banlink5

 1. กทม.และปริมณฑล
 2. ภาคกลาง
 3. ภาคเหนือ
 4. ภาคใต้
 5. ภาคตะวันออก
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Error: No articles to display

banlink6

 1. ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 2. แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

 3. แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกสังเกตุการณ์ และการจัดทำรายงาน

 4. การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

 5. การจัดส่งเครื่องโทรศัพท์โครงการสานสาย กศน.9 ครั้งที่ 2

 

banlink7

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563