ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
- แบบรายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (บร.1) ดาวน์โหลด
- แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (บร.2) ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ ดาวน์โหลด

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563