กศน.กาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

กศน.กาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับพัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จึงงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
Attachments:
Download this file (08.jpg)08.jpg5583 kB09-11-2021 09:58
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563