กศน.กาญจนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการการเงิน บัญชี และพัสดุ 2565

กศน. กาญจนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน บัญชี พัสดุและการควบคุมภายใน ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน ของสถานศึกษาทั้ง ๑๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานการเงิน บัญชี พัสดุ ให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางสุนันทา จันทายืน เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน และ นางสาวกรวรรณ ณัฐวรโชติ นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุ ซึ่งโครงการฯ นี้ จัดระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมกนกกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้การจัดโครงการฯ ได้มีการควบคุมตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
Attachments:
Download this file (29.jpg)29.jpg5336 kB29-11-2021 15:33
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563