สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง “เจ้าพนักงานพัสดุ” และ “เจ้าพนักงานธุรการ” ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบคัดเลือก ประเมินโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) และประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน โดยการสอบสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย  ดังบัญชีแนบท้ายประกาศ

กำหนดวัน เวลา ในการดำเนินการสอบ

    เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ในจังหวัดระยองทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก ขอเลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จนกว่าสถานการณ์ภายในจังหวัดระยองจะเข้าสู่ภาวะปกติ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ดังบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ให้ทราบอีกครั้ง ดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ http://eastern.nfe.go.th

p4


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563