รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

          ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Policy and Planning Specialist โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบติเหมาะสม เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

          หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน และแผนประจำปี การดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อริเริ่มแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเก็บรักษาข้อมูลด้านการวิจัยและการพัฒนาเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนดำเนินงานของซีมีโอ การวางแผนและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดทำสรุปผลการจัดประชุมและการสัมมนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย และการพัฒนาโครงการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกซีมีโอ ประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) สำหรับการศึกษาในสาขาการจัดการศึกษา นโยบายและการวางแผนด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและการพัฒนานโยบายอย่างน้อย 3 ปี รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง ตามรายละเอียดที่แนบ

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป

Attachments:
Download this file (20211029_080233.pdf)20211029_080233.pdf9975 kB29-10-2021 15:11

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563