โครงการความร่วมมือไทย-จีน เพื่ออบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ (รูปแบบออนไลน์)

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ จะจัดฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ “โครงการความร่วมมือไทย-จีน เพื่ออบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับผู้มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นหรือผู้ผ่านการอบรมภาษาจีนจากโครงการครั้งที่ 1 (หลักสูตรการอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)
  2. จัดฝึกอบรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 24 ชั่วโมง รวม 48 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 น. (ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
  3. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นข้าราชการ/ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดและสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร โดยจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผุ้เข้ารับการอบรม รวมทั้งเพื่อมิให้บุคลากรรายอื่นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเสียโอกาสในการได้เข้ารับการอบรม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดโปรดพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมจนจบหลักสูตร

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 2 ราย เข้ารับการสอบวันระดับความรู้ภาษาจีนเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้จัดจะแจ้งเวลาและข้อมูลการเข้ารับการทดสอบไปยังผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยตรงผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้เสนอชื่อบุคลากรไปยัง กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินพิจารณาและเสนอชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

Attachments:
Download this file (20211112_071105.pdf)20211112_071105.pdf483 kB12-11-2021 13:35

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563