ศฝส. ประกวดราคาเช่ารถยนต์ของทางราชการ โดยผูกพันสัญญา 5 ปี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

Print