กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนiรู้ รูปแบบ on site

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลสระแจง รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นายชูเกียรติ  สังข์ทอง ผู้อำนวยการ รพ.สต.สระแจง นายสมศักดิ์  ภู่เงิน ผญ.บ้าน หมู่ที่ 4 นายสำรวย  ดวงเดือน สมาชิก อบต. หมู่ 4 และ นางฉลวย  เหมือนจันทร์ อสม.หมู่ที่ 4  ครู กศน.ตำบลบ้านจ่า รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นางสาวสมคิด เถาวัลย์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านจ่า  นางชุติมา เจริญสอน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน รับประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นางวิไลพร สงวนวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก. ผู้อำนวยการรพ.สต.โพชนไก่  นายธายุกรณ์  บุญเอี่ยม จนท.สาธารณสุขชำนาญงาน นางสาวนวพร สระดี จพง. ทันตกรรม สาธารณสุข ชำนาญงาน และ นางสาวนิตยา บางเขน ผญบ.บ้านโพชนไก่ หมู่ที่ 5 ครู กศน.ตำบลแม่ลา รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นางกรองแก้ว นาคสนิท ผู้อำนวยการ รพ.สต.แม่ลา  นายยงยุทธ์ ยอดสร้อย กำนันตำบลแม่ลา และ นางสมนึก แสงดาว อสม. หมู่ 2 ตำบลแม่ลา ครู กศน.ตำบลพักทัน รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นางสาวอุษณีย์ ศรีสกุล พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. พักทัน พร้อมผู้นำชุมชน และอสม. หมู่ที่ 2 ตำบลพักทัน ครู  กศน.ตำบลสิงห์ รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นางนงค์ลักษ์  คชสาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ประจำอำเภอบางระจัน  และ นางสาวปิยนันทน์  ตันอารีย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ และ ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด รับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ on site จาก นางเกษมสุข  จันทร์งาม จาก รพ.บางระจัน ตำบลเชิงกลัด

 


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563