กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน ประจำเดือนมีนาคม 2565

 ศน. อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบางระจัน ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบางระจัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่  ครู กศน.ตำบลดีเด่น ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น กศน. ตำบลดีเด่น ภาคีเครือข่ายดีเด่น   บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังกำลังใจแก่ครู ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความตั้งใจ เริ่มประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามไตรมาส 1 และ 2 และให้รายงานในระบบ DMIS ต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตรงตามเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สอดคล้องกับภารกิจงานหลัก งานนโยบายที่รับมอบหมายจากต้นสังกัด และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นหลัก มอบหมายให้ครูที่รับผิดชอบ กศน.ตำบล เปิดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสัปดาห์ละ 4 วัน ต้องมีการเปิดใช้ทุกครั้งในการจัดการเรียนรู้  มอบหมายให้ครู ไปพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กศน.ตำบล 2564 มอบหมายให้ครูไปศึกษา เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (ฉบับปรับปรุง 2565) เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินที่รัฐได้กำหนดไว้

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563