กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน

 วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนรู้  ของ นางชัญญา  โคกฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด จัดการเรียนรู้ใน รูปแบบ on-line และ on-hand ระดับประถมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการเงินเพื่อชีวิต และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สิงห์บุรีบ้านเรา ให้ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนห้องเรียนออนไลน์ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูได้สอดแทรกเนื้อหาพิษภัยของยาเสพติด การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบออนไลน์ ให้ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563