ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนโถงหน้าลิฟท์และทางเดินบันได ชั้น 1-2 สำนักงาน กศน.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนโถงหน้าลิฟท์และทางเดินบันได สำนักงาน กศน. ชั้น 1-2 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส.เอส. ฟลอไทล์ แอนด์ เซอร์วิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เสนอราคาเป็นเงิ น 508,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563